Automechanik (k/m/d) (m/w/d)

Arbeitsort: 14778 Roskow

Stellenbeschreibung

Automechanik (k/m/d)

Twoja nowa praca jako mechanik samochodowy :
Manpower jest pionierem us?ug personalnych i innowatorem w zakresie zatrudnienia tymczasowego i po?rednictwa pracy. Od 1965 roku z sukcesem dzia?amy w Niemczech i jeste?my jedn? z wiod?cych firm w sektorze biurowym i przemys?owym.

Nasz klient jest jedn? z wiod?cych najwi?kszych platform handlowych umo?liwiaj?cych efektywny zakup i sprzeda? samochodów u?ywanych w Europie.

Dla naszego klienta szukamy aktualnie mechanikow samochodowych w miejscowosci Ketzin kolo Berlina.

Na co mozesz u nas liczyc jako mechanik : Pewne (sta?e) zatrudnienie na sta?e ze stawk? godzinow? od 22,00 €/godzin? do 25,00 €/godzin? , w zale?no?ci od do?wiadczenia zawodowego i kwalifikacji
Planowane, uregulowane i przyjazne rodzinie godziny pracy, g?ównie od poniedzia?ku do pi?tku
?wiadczenia specjalne (dodatki urlopowe i ?wi?teczne oraz rekompensata za prac? w godzinach nadliczbowych)
Mo?liwo?? nawi?zania bezpo?redniej wspó?pracy z naszymi klientami

Twoje obowiazki na stanowisku mechanika : Konserwacja, obs?uga i naprawa samochodów
Rozwi?zywanie problemów i diagnostyka z?o?onych systemów
Samodzielna realizacja zamówie? wed?ug specyfikacji producenta
Przygotowanie pojazdów do stanu gotowego do sprzeda?y
Modernizacje i modernizacje za pomoc? akcesoriów i dodatkowego wyposa?enia
naprawy generalne
Twoj Profil : Uko?czona praktyka jako technik mechatronik pojazdów, mechanik pojazdów lub porównywalne
Do?wiadczenie w naprawie i konserwacji samochodów, najlepiej ró?nych producentów
Niezawodny, zorientowany na zespó? sposób pracy
Jezyk: Niemiecki, angielski lub polski do komunikacji wewn?trznej

Interesujace? Skontaktuj sie z nami! Najszybciej do nas dotrzesz poprzez przycisk Aplikuj!

Mo?esz te? przes?a? nam swoje dokumenty bezpo?rednio na adres e-mail job.nowak@manpower.de

?yjemy w czasach ró?norodno?ci i równych szans, dlatego ch?tnie przyjmujemy zg?oszenia od osób niepe?nosprawnych.

Wszystkie osobiste sformu?owania w og?oszeniu o prac? nale?y postrzega? w sposób neutralny pod wzgl?dem p?ci.

Beginn

10.06.2024

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Jetzt bewerben
Arbeitgeber

Manpower

Frau Agnieszka Nowak
10559 Berlin

Jetzt bewerben

Automechanik (k/m/d) (m/w/d) Manpower